Δικαιολογητικά για Έκδοση Αδείας

  1. Αρχική
  2. Γεωτρήσεις
  3. Χρήσιμες Πληροφορίες
  4. Δικαιολογητικά για Έκδοση Αδείας
Δικαιολογητικά για Έκδοση Αδείας Χρήσιμες Πληροφορίες
  • Κωδικός Προϊόντος:
  • Διαθεσιμότητα: 2-3 Ημέρες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Γεωλογική Μελέτη συμπεριλαμβανομένου και γεωλογικού χάρτη 1:50.000, με σημειωμένη τη θέση του έργου, στην οποία περιγράφεται η ποσοτική και ποιοτική κατάσταση των υδάτινων πόρων, πριν και μετά την εκτέλεση του έργου (αναγνωριστική γεωλογική έρευνα – έκθεση για τη φύση των πετρωμάτων του υπεδάφους και την παρουσία του υπόγειου νερού στην περιοχή, με στοιχεία και ενδείξεις για την πιεζομετρία του φορέα κ.λ.π.)

2. Γενική περιγραφή του έργου, που θα περιλαμβάνει σε συντομία:

• Το είδος και τα χαρακτηριστικά των επιμέρους εργασιών και εγκαταστάσεων

• Το είδος και το μέγεθος της μονάδας – εκμετάλλευσης εφόσον δεν προσδιορίζονται στο έντυπο της αίτησης, λόγω του σύνθετου χαρακτήρα του έργου στο οποίο αναφέρονται.

3. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα (κλίμακας 1:200, 1:500, 1:1.000, 1:5.000, 1:20.000, 1:50.000) ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου, όπου θα παρουσιάζεται

• Ο χώρος εκτέλεσης του έργου αξιοποίησης σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87

• Τις συντεταγμένες των πλησιέστερων υφιστάμενων υδροληψιών (γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές κ.λ.π.) για κάθε χρήση, σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 και τις γενικευμένες χρήσεις γης, τα οποία βρίσκονται σε ακτίνα 500 μέτρων από τα όρια του χώρου εγκατάστασης του έργου και οι αποστάσεις τους από την υδροληψία.

• Τα περιγράμματα των κτιριακών, λοιπών εγκαταστάσεων και εκτάσεων γης εφ’ όσον υπάρχουν

• Για σημειακά έργα τις συντεταγμένες Χ, Ψ του έργου και για γραμμικά έργα τις συντεταγμένες Χ, Ψ της αρχής και του τέλους του έργου σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87

4. Θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου στον οποίο να προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο θα γίνεται η χρήση του χώρου στον οποίο θα γίνεται η χρήση του νερού, δυνάμει εμπράγματης ή ενοχικής σχέσης όπως : α) συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας, β) συμφωνητικό μίσθωσης, γ) απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση, δ) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση δημόσιας έκτασης σε περίπτωση χαρακτηρισμού έκτασης ως πλέον άγονης. Σε περιπτώσεις έργων για την πραγματοποίηση των οποίων απαιτούνται απαλλοτριώσεις τα ως άνω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται για την έκταση που πρόκειται να απαλλοτριωθεί.

5. Πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου του τελευταίου εξαμήνου

6. Βεβαίωση του αρμόδιου ήμου ή της Κοινότητας, για την μη ύπαρξη υδρευτικής και αρδευτικής δημοτικής ή κοινοτικής υδροληψίας σε απόσταση που ορίζει η αντίστοιχη Κανονιστική.

7. Εάν δεν υπάρχουν γειτονικές από την υδροληψία γεωτρήσεις ή πηγάδια Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 για την μη ύπαρξη αυτών σε απόσταση που ορίζεται από την αντίστοιχη της περιοχής του έργου Κανονιστική.

8. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

9. Οικοδομικές Άδειες από την αρμόδια πολεοδομία, εφόσον υπάρχει κτίσμα

10. Όπου υπάρχει κτίσμα κατατίθεται επίσης Βεβαίωση Ευστάθειας Κτιρίου

11. Σε περίπτωση που ο αιτών λειτουργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου, απαιτείται Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης και επικυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου

12. Όταν πρόκειται για βιομηχανική χρήση απαιτείται έγκριση μελέτης διάθεσης των υδάτων και των λυμάτων

13. Άδεια από το δασαρχείο για επέμβαση στο δάσος, εφόσον είναι δασική έκταση.

Ετικέτες: Δικαιολογητικά, για, Έκδοση, Αδείας, Χρήσιμες, Πληροφορίες