Δικαιολογητικά για Έκδοση Αδείας

  1. Αρχική
  2. Γεωτρήσεις
  3. Γεωτρήσεις Γεωθερμίας
  4. Δικαιολογητικά για Έκδοση Αδείας
Νέο Δικαιολογητικά για Έκδοση Αδείας Γεωτρήσεις Γεωθερμίας
  • Κωδικός Προϊόντος:
  • Διαθεσιμότητα: 2-3 Ημέρες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπουργική Απόφαση Δ9ΒΔ/Φ166/ΟΙΚ18508/5552/207/2004 «Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό» (ΦΕΚ Β΄ 1595/25.10.2004)

Άρθρο 1

Σκοπός – Ορισμοί

1. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες έκδοσης των αδειών εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό.

2. Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής:

α) Σύστημα, είναι ο συνδυασμός μηχανημάτων ή δικτύων ή γεωτρήσεων ή εγκαταστάσεων, με τον οποίο επιτυγχάνεται u951 η θέρμανση ή ψύξη χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό.

β) Παραγωγική γεώτρηση είναι η γεώτρηση άντλησης ρευστών από το υπέδαφος.

γ) Γεώτρηση επανεισαγωγής (ή επανέγχυσης) είναι η γεώτρηση, με την οποία τα ρευστά οδηγούνται από την επιφάνεια στον υπόγειο αποδέκτη από τον οποίο αντλήθηκαν.

δ) Σύστημα ανοικτού κυκλώματος είναι το σύστημα που αξιοποιεί τη θερμότητα επιφανειακών ή υπογείων ρευστών με άντληση και επαναφορά τους στον αρχικό αποδέκτη και μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων παραγωγική γεώτρηση και γεώτρηση επανεισαγωγής.

Άρθρο 2

Υπηρεσίες έκδοσης – δικαιούχοι αδειών

Η κατά το προηγούμενο άρθρο άδεια εκδίδεται από τη Διεύθυνση ή Τμήμα Βιομηχανίας και

Ορυκτού Πλούτου της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το ακίνητο, στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση του ενεργειακού συστήματος υπέρ του ιδιοκτήτη ή επικαρπωτή του ακινήτου με την υποβολή των δικαιολογητικών και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των επόμενων άρθρων.

Άρθρο 3

Περιοριστικοί όροι

1. Σε περίπτωση ανόρυξης παραγωγικής γεώτρησης ή και επανεισαγωγής, εκτός σχεδίου πόλεως, αυτή πρέπει να απέχει τουλάχιστον:

α) 60 μέτρα από τον άξονα αυτοκινητοδρόμου.

β) 45 μέτρα από τον άξονα εθνικού δρόμου.

γ) 20 μέτρα από τον άξονα επαρχιακού δρόμου και δρόμου εξυπηρέτησης των αυτοκινητοδρόμων.

δ) 6 μέτρα από τα όρια δημοτικού ή κοινοτικού ή αγροτικού δρόμου.

ε) 15 μέτρα από το όριο της απαλλοτριωμένης ζώνης σιδηροδρομικής γραμμής.

στ) 20 μέτρα από κεντρικούς υπόγειους αγωγούς (φυσικού αερίου, ύδρευσης, άρδευσης κλπ.).

ζ) 20 μέτρα από γραμμές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσης τάσεως και 70 μέτρα από γραμμές υψηλής τάσεως, εκτός εάν ανάμεσα στη γραμμή και τη γεώτρηση μεσολαβεί κτίσμα.

η) 5 μέτρα από γειτονικό κτίσμα διαφορετικής ιδιοκτησίας.

2. Σε περίπτωση ανόρυξης παραγωγικής γεώτρησης ή και επανεισαγωγής, εντός σχεδίου πόλεως, αυτή πρέπει να βρίσκεται εντός της ρυμοτομικής γραμμής και να απέχει τις αποστάσεις που ορίζονται στα εδάφια στ, ζ και η της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Σε περίπτωση εκμετάλλευσης θερμότητας με τη χρήση επιφανειακών ή υπόγειων νερών, ο χρήστης υποχρεούται στην επαναφορά του συνόλου των χρησιμοποιηθέντων νερών και με την ίδια ποιότητα, στον αρχικό αποδέκτη. Σε αντίθετη περίπτωση ανάλωσης ποσότητας νερού ή αλλοίωσης της ποιότητας, η έκδοση της σχετικής άδειας υπόκειται και στις διατάξεις του ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280), άρθρο 11 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 αυτού.

Ετικέτες: Δικαιολογητικά, για, Έκδοση, Αδείας, Γεωτρήσεις, Γεωθερμίας