Δικαιολογητικά για Έκδοση Αδείας

Υπουργική Απόφαση Δ9ΒΔ/Φ166/ΟΙΚ18508/5552/207/2004 «Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό» (ΦΕΚ Β΄ 1595/25.10.2004)

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 11 του Ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις « (ΦΕΚ Α΄ 207).

β) Του π.δ/τος 381/1989 « Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168).

γ) Του Π.Δ./τος 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ/μα 122/2004 (ΦΕΚ Α΄ 85).

δ) Της απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης υπ΄ αριθμ. Δ9Β/Φ166/οικ1508/ΓΔΦΠ374/10/

27.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 208) «Χαρακτηρισμός γεωθερμικών πεδίων».

ε) Της κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης υπ΄αριθμ. Δ7/Β/οικ. 13803/ΓΔΦΠ 4213/4.8.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1228) «Θεσμοθέτηση χρηματικού αντισταθμίσματος (παραβόλου) για τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται από τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία».

2. Την υπ’ αριθ. Δ15/Α/Φ19/οικ4889 (ΦΕΚ5 28/Β/26.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς

Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου».

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της αποφάσεως αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός – Ορισμοί

1. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες έκδοσης των αδειών εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό.

2. Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής:

α) Σύστημα, είναι ο συνδυασμός μηχανημάτων ή δικτύων ή γεωτρήσεων ή εγκαταστάσεων, με τον οποίο επιτυγχάνεται u951 η θέρμανση ή ψύξη χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό.

β) Παραγωγική γεώτρηση είναι η γεώτρηση άντλησης ρευστών από το υπέδαφος.

γ) Γεώτρηση επανεισαγωγής (ή επανέγχυσης) είναι η γεώτρηση, με την οποία τα ρευστά οδηγούνται από την επιφάνεια στον υπόγειο αποδέκτη από τον οποίο αντλήθηκαν.

δ) Σύστημα ανοικτού κυκλώματος είναι το σύστημα που αξιοποιεί τη θερμότητα επιφανειακών ή υπογείων ρευστών με άντληση και επαναφορά τους στον αρχικό αποδέκτη και μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων παραγωγική γεώτρηση και γεώτρηση επανεισαγωγής.

Άρθρο 2

Υπηρεσίες έκδοσης – δικαιούχοι αδειών

Η κατά το προηγούμενο άρθρο άδεια εκδίδεται από τη Διεύθυνση ή Τμήμα Βιομηχανίας και

Ορυκτού Πλούτου της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το ακίνητο, στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση του ενεργειακού συστήματος υπέρ του ιδιοκτήτη ή επικαρπωτή του ακινήτου με την υποβολή των δικαιολογητικών και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των επόμενων άρθρων.

Άρθρο 3

Περιοριστικοί όροι

1. Σε περίπτωση ανόρυξης παραγωγικής γεώτρησης ή και επανεισαγωγής, εκτός σχεδίου πόλεως, αυτή πρέπει να απέχει τουλάχιστον:

α) 60 μέτρα από τον άξονα αυτοκινητοδρόμου.

β) 45 μέτρα από τον άξονα εθνικού δρόμου.

γ) 20 μέτρα από τον άξονα επαρχιακού δρόμου και δρόμου εξυπηρέτησης των αυτοκινητοδρόμων.

δ) 6 μέτρα από τα όρια δημοτικού ή κοινοτικού ή αγροτικού δρόμου.

ε) 15 μέτρα από το όριο της απαλλοτριωμένης ζώνης σιδηροδρομικής γραμμής.

στ) 20 μέτρα από κεντρικούς υπόγειους αγωγούς (φυσικού αερίου, ύδρευσης, άρδευσης κλπ.).

ζ) 20 μέτρα από γραμμές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσης τάσεως και 70 μέτρα από γραμμές υψηλής τάσεως, εκτός εάν ανάμεσα στη γραμμή και τη γεώτρηση μεσολαβεί κτίσμα.

η) 5 μέτρα από γειτονικό κτίσμα διαφορετικής ιδιοκτησίας.

2. Σε περίπτωση ανόρυξης παραγωγικής γεώτρησης ή και επανεισαγωγής, εντός σχεδίου πόλεως, αυτή πρέπει να βρίσκεται εντός της ρυμοτομικής γραμμής και να απέχει τις αποστάσεις που ορίζονται στα εδάφια στ, ζ και η της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Σε περίπτωση εκμετάλλευσης θερμότητας με τη χρήση επιφανειακών ή υπόγειων νερών, ο χρήστης υποχρεούται στην επαναφορά του συνόλου των χρησιμοποιηθέντων νερών και με την ίδια ποιότητα, στον αρχικό αποδέκτη. Σε αντίθετη περίπτωση ανάλωσης ποσότητας νερού ή αλλοίωσης της ποιότητας, η έκδοση της σχετικής άδειας υπόκειται και στις διατάξεις του ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280), άρθρο 11 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 αυτού.

Άρθρο 4

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την έκδοση της αναφερόμενης στο άρθρο 1 αδείας απαιτείται να υποβληθούν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου που απευθύνεται στην κατά το άρθρο 2 αρμόδια υπηρεσία.

2. Τίτλος κυριότητας ή επικαρπίας επί του ακινήτου καθώς και σύμβαση εργολαβικής ανάθεσης, σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τον εργολάβο ή σύμβασης

Χρηματοδότησης από Τρίτους σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο χρηματοδότη.

3. Οικοδομική άδεια προκειμένου περί κοινού κτίσματος ή άδεια εγκατάστασης προκειμένου περί βιομηχανικής ή μεταλλευτικής λατομικής εγκατάστασης ή άδεια ανέγερσης ξενοδοχείου ή τουριστικής εγκατάστασης προκειμένου περί ξενοδοχείου ή τουριστικής εγκατάστασης.

4. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, που υπογράφεται από διπλωματούχο Τοπογράφο ή Πολιτικό Μηχανικό, κατάλληλης κλίμακας. Ειδικότερα

α) Αν το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού το σχεδιάγραμμα πρέπει να είναι κλίμακας 1:500 με πλήρη αποτύπωση του χώρου του ακινήτου και της ευρύτερης περιοχής, σε ακτίνα 100 μέτρων (με τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 3).

β) Αν το ακίνητο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού το σχεδιάγραμμα πρέπει να είναι τριγωνομετρικό κλίμακας 1:5000 (εξαρτημένο απ’ το κέντρο φύλλου χάρτη κλ. 1:100000) με πλήρη αποτύπωση του χώρου του ακινήτου και της ευρύτερης περιοχής, σε ακτίνα 500 μέτρων (με τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 3).

5. Μελέτη που υπογράφεται από διπλωματούχο Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και συνυπογράφεται από πτυχιούχο Γεωλόγο ή διπλωματούχο

Μηχανικό Μεταλλείων, οι προδιαγραφές της οποίας u954 καθορίζονται στο Παράρτημα της παρούσης απόφασης.

6. Μελέτη πυροπροστασίας εγκεκριμένη από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

7. Παράβολο που προβλέπεται για την περίπτωση από την κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης αριθμ. Δ7/ Β/ οικ. 13803/ ΓΔΦΠ 4213/4.8.2004

(ΦΕΚ Β’ 1228).

8. Αποδείξεις κατάθεσης των δικαιωμάτων Ταμείων και των αμοιβών μελετητών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

9. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/ 1986, για ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης κατασκευής της εγκατάστασης, από τους κατά νόμο, Διπλωματούχους.

ή Πτυχιούχους. ή αδειούχους Τεχνικούς.

10. Άδεια ή έγκριση που απαιτείται από τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α’ 285) εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε παραλία ή δίκτυα του συστήματος εκτείνονται επί της παραλίας ή του αιγιαλού

11. Σε περίπτωση ανάλωσης ποσότητας νερού (δηλ. μη επαναφοράς του συνόλου των χρησιμοποιηθέντων νερών στον αρχικό αποδέκτη) οι απαιτούμενες από τις διατάξεις του άρθρου 11 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280), άδειες.

Άρθρο 5

Διαδικασία χορηγήσεως ανακλήσεως της αδείας

1. Η αρμόδια κατά το άρθρο 2 υπηρεσία εφόσον, μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών του προηγούμενου άρθρου, διαπιστώσει ότι η περιοχή του ακινήτου βρίσκεται εντός χαρακτηρισμένου, με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου

2 του ν. 3175/2003, γεωθερμικού πεδίου απευθύνεται στον Υπουργό Ανάπτυξης ή το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κατά τις διακρίσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του ανωτέρω νόμου, προκειμένου μετά από γνωμοδότηση του Ι.Γ.Μ.Ε να καθορισθεί το ανώτατο βάθος μέχρι το οποίο είναι επιτρεπτή η άντληση ρευστών ή γενικότερα η εκμετάλλευση της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την εξέταση αιτήσεων μέχρι την έκδοση αποφάσεων χαρακτηρισμού των γεωθερμικών πεδίων της χώρας.

2. Αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση της αιτουμένης αδείας, εκδίδεται αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση του νομάρχη.

3. Η απόφαση χορηγήσεως της αδείας περιλαμβάνει απαραιτήτως:

α) Τα στοιχεία του χρήστη και τη θέση του ακινήτου.

β) Την ισχύ του συστήματος και το μέγιστο βάθος των γεωτρήσεων.

γ) Το χρόνο αποπεράτωσης του συστήματος.

δ) Όρο ότι μετά την αποπεράτωση του συστήματος θα υποβληθεί γεωλογική τομή των γεωτρήσεων που ανορύχθηκαν καθώς και πλήρη στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους (βάθη, ποσότητα αντλούμενου επανεισαγόμενου νερού, θερμοκρασία άντλησης επανεισαγωγής κτλ).

ε) Όρο ότι θα τοποθετηθούν υδρομετρητές και θερμόμετρα στα στόμια των γεωτρήσεων (παραγωγικής ή και επανεισαγωγής).

στ) Όρο ότι θα χρησιμοποιείται το προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία εργατοτεχνικό προσωπικό και το προσωπικό επίβλεψης και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των οχλήσεων των περιοίκων καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων.

ζ) Όρο ότι θα εφαρμοσθεί η εγκεκριμένη μελέτη και οι όροι της αδείας και της παρούσης αποφάσεως.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι δεν εφαρμόζεται η εγκεκριμένη μελέτη, ή οι όροι της αδείας ή ότι γίνεται εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού, η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται με απόφαση του νομάρχη. Πριν από την ανάκληση της άδειας, καλείται ο ενδιαφερόμενος από το νομάρχη σε ακρόαση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της σχετικής προσκλήσεως.